ک ش ک ش شک کش

کک شش کشک شکک

شکم مشک شکمک بست

شستک مشتک مستک کمست

بستم شب کش سیب کشتم

تب مکن میکنی کم کن شک نکن

شب کم کم تب میکنم شک نکنم

کشککم کم نیست شکم میشکنم

درس چهار

تا به این جای کار،  شش حرف م، ن،ت، ب، ی و س را با هم کار کردیم. در این درس، دو حرف ک و ش را به حرف‌های قبلی اضافه می‌کنیم، تا ۸ حرف مربوط به دکمه‌های خانه کامل شوند. ک را با انگشت کوچک دست راست و ش را به انگشت کوچک دست چپ تایپ می‌کنیم.

تحوه قرار دادن انگشت ها روی کیبورد

شاید در ابتدا تایپ کردن با انگشت کوچک اندکی نسبت به انگشت‌های دیگر مشکل باشد و چندان راحت نباشید. اما نگران نباشید. با اندکی تمرین به زودی در این کار استاد خواهید شد! اصلا عجله نکنید و با دقت و آرامش تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

تایپون؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس typoon.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت